Rejestracja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia usług umożliwiających prawidłowe przygotowanie i obsługę wniosków o dofinansowanie, ich rejestracji i dokonania oceny, komunikacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń wsparcia, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014- 2020).
 3. Przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zwanym dalej: LSI2014+) dane osobowe oraz wniosek o dofinansowanie mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli WRPO 2014-2020, jak również dane osobowe mogą zostać wykorzystane na potrzeby ogłoszenia w formie elektronicznej lub innej właściwej formie - wyników oceny i naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą WRPO 2014-2020 obowiązkami na podstawie m.in.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych:
  1. Wykonawcy Systemu LSI2014+ (w związku z realizacją zamówienia publicznego na „opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”);
  2. Instytucjom Pośredniczącym w realizacji WRPO 2014 - 2020 tj.:
   • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu;
   • IP Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska;
   • IP Stowarzyszenie Metropolia Poznań;
 4. Po pozytywnej ocenie formalnej projektu - następuje eksport danych, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”, z LSI2014+ do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej - administrowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 71 tej ustawy, tj. Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, telefon kontaktowy: 22 250 01 30), będącego Administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym,
 5. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  1. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
  2. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia projektu lub 10 lat od rozpatrzenia wniosku;
 8. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w systemie LSI2014+ jest dobrowolne, ale niezbędne przy rejestracji konta w systemie LSI2014+. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których dane osobowe są zbierane w systemie LSI2014+. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z WRPO 2014-2020.
 9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 5b,
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w LSI2014+
 13. Państwa dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych.
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać
strzałka w dółstrzałka w dół