Rejestracja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. dostarczenia usług umożliwiających prawidłowe przygotowanie i obsługę wniosków o dofinansowanie, ich rejestracji i dokonania oceny, komunikacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń wsparcia, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020);
  2. archiwizacji.
 3. Przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zwanym dalej: LSI2014+) dane osobowe oraz wniosek o dofinansowanie mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli WRPO 2014-2020, jak również dane osobowe mogą zostać wykorzystane na potrzeby ogłoszenia w formie elektronicznej lub innej właściwej formie - wyników oceny i naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą WRPO 2014-2020 obowiązkami na podstawie m.in.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych:
  1. Wykonawcy Systemu LSI2014+ (w związku z realizacją zamówienia publicznego na „opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”);
  2. Instytucjom Pośredniczącym w realizacji WRPO 2014 - 2020 tj.:
   • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu;
   • IP Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska;
   • IP Stowarzyszenie Metropolia Poznań;
  3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatyczny
 4. Po pozytywnej ocenie formalnej projektu - następuje eksport danych, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”, z LSI2014+ do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej - administrowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 71 tej ustawy, tj. Ministra Strona 2 z 2 właściwego do spraw rozwoju regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, telefon kontaktowy: 22 250 01 30), będącego Administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym,
 5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia projektu lub 10 lat od rozpatrzenia wniosku.
 8. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w systemie LSI2014+ jest dobrowolne, ale niezbędne przy rejestracji konta w systemie LSI2014+. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których dane osobowe są zbierane w systemie LSI2014+.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z WRPO 2014- 2020.
 10. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 11. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 12. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 13. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 16. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
 17. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać
strzałka w dółstrzałka w dół