Deklaracja dostępności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI2014+).

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na formularzu wniosku o dofinansowanie mogą występować punkty gdzie nie zostały spełnione wszystkie wymagania dostępności (na przykład punkt „5.1.1 tabela finansowa” ma bardzo duży zakres i złożoność elementów)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Michalak.
 • E-mail: krzysztof.michalak@umww.pl
 • Telefon: 616166314

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Departament Organizacyjny i Kadr
 • Adres: Departament Organizacyjny i Kadr
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61‑714 Poznań
 • E-mail: do.sekretariat@umww.pl
 • Telefon: 61 626 67 40

Poniżej także kontakt do Rzecznika Funduszy Europejskich

 • Rzecznik Funduszy Europejskich Adres
 • Adres: Rzecznik Funduszy Europejskich Adres
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61‑714 Poznań
 • E-mail: rzecznik.fe@umww.pl
 • Telefon: 61 626 67 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

 • al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

  Dostępność wejścia

  Główne wejście do budynku  zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Drzwi obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem  dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07.30 do 15.30.

  Dostępność parkingu

  Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.
  Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

  Dostępność budynku

  Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony
  we wspomagającą słuch pętlę indukcyjną.

  Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze schorzeniami narządu wzroku oraz osobom starszym.     

  Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.

 • al. Niepodległości 18; 61-713 Poznań

  Dostępność wejścia

  Główne wejście do kompleksu budynków zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

  Przy ogólnodostępnym wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie ochrony.

  Dostępność parkingu

  Przed budynkiem od al. Niepodległości wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

  Dostępność budynku

  Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniona została przez windy osobowe z informacją głosową oraz platformy schodowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

  Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych.

  W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.

 • ul. Kościuszki 95; 61-716 Poznań

  Dostępność wejścia

  Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kościuszki. Wejście do budynku znajduje się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

  Dostępność parkingu

  Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Dostępność budynku

  Przy wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie ochrony.

  Dostępność na pierwszą kondygnację dla osób z niepełnosprawnością zapewniona jest poprzez platformę schodową.

  W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym. 

wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać
strzałka w dółstrzałka w dół